Các bác biết chỗ nào sơn lại rulo sấy máy photocopy không cho em thông tin với.
Xin cảm ơn các Bác

View more latest threads same category: