Máy Toshiba E 4580a dính mực lô ép(Đã thay lô ép).Nhờ ae giúp đỡ?

View more latest threads same category: