Sao không ai đói hoài vậy cà!?Service AR5127 mình đang cần lắm các Bác ah! nếu ai có xin cho em với! thanks All!