Thành viên vinh_skate viết bài không dấu, đã nhắc nhở vẫn không khắc phục, ban nick 1 tuần cho nhớ.