như tiêu đề đả đưa hiện mình đang cần loại ram này anh em nào có báo em một tiếng tới xem hàng nhe
test chạy thì lấy hết
dt : 0938877144 Nghiệp

View more latest threads same category: